Jalostuksen tavoiteohjelma eli JTO

Jalostuksen tavoiteohjelma eli JTO on rotujärjestön laatima ja Kennelliiton hyväksymä tietopaketti rodun tämänhetkisestä tilanteesta. Se sisältää tutkittua tietoa rotua edustavien koirien luonne- ja käyttöominaisuuksista, terveystilanteesta ja ulkonäöstä.

Tiibetinmastiffien JTO:n on hyväksynyt Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta ja ohjelma on voimassa 1.1.2020 - 31.12.2024. 

JTO:n laatimisessa noudatetaan Suomen Kennelliiton ohjetta jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta, JTO mallirunkoa, Kennelliiton yleisen jalostusstrategian periaatteita ja muita soveltuvia ohjeita ja sääntöjä.

Yleiset jalostusstrategiat koskevat kaikkia rotuja

Kennelliiton ja rotujärjestöjen suuntaviivat koirien jalostuksessa ja sen ohjauksessa määritellään yleisessä jalostusstrategiassa. Jalostusstrategialla tähdätään siihen, että rotukoirat ovat terveitä ja hyvin tarkoitukseensa soveltuvia. Terve ja liioittelematon rakenne sekä tasapainoinen luonne ovat koiran jokapäiväisen hyvinvoinnin perusedellytyksiä. Kannattaa selvittää, mitä jalostusstrategia tarkoittaa oman rodun kohdalla.

Kennelliiton yleinen jalostusstrategia

FCI:n kansainvälinen jalostusstrategia

Mikä ihmeen JTO?

Jalostuksen tavoiteohjelma eli JTO on rotujärjestön laatima ja Kennelliiton hyväksymä tietopaketti rodun tämänhetkisestä tilanteesta. Se sisältää tutkittua tietoa rotua edustavien koirien luonne- ja käyttöominaisuuksista, terveystilanteesta ja ulkonäöstä. Tavoiteohjelmaan on myös kirjattu, mihin asioihin tulee kiinnittää erityishuomiota kyseisessä rodussa. Jos rodulla on esimerkiksi todettu esiintyvän yleisesti polvivikoja, tavoiteohjelmassa voidaan suositella, että jalostuksessa eli pentujen vanhempina käytetään vain tutkitusti tervepolvisia koiria. JTO on pakollinen kaikille sellaisille roduille, joissa on syntynyt viimeisen viiden vuoden aikana yli 50 pentua.

Kasvattajan lisäksi koiran hankintaa suunnitteleva saa ohjelmasta paljon hyödyllistä tietoa. Hän voi sen perusteella esimerkiksi tarkastaa Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä, että pentueen vanhemmille on tehty JTO:ssa suositellut tarkastukset perinnöllisten sairauksien varalta ennen astutusta.

Kunkin rodun JTO:n tulee olla sopusoinnussa eläinsuojelulain ja –asetuksen sekä muiden eläinjalostukseen liittyvien viranomaismääräysten kanssa. JTO:n tulee aktiivisesti ohjata jalostusta näiden määräysten mukaiseen suuntaan.

Rotujärjestöjen jalostustoiminnan tulee perustua rodun JTO:ssa esitettyihin tavoitteisiin ja keinoihin. Yksi tärkeimmistä terveyttä edistävistä jalostustavoitteista on huolehtia rotujen geneettisen vaihtelun säilymisestä. Tähän päästään pitämällä yksittäisten yksilöiden ja sukulinjojen jälkeläismäärät kurissa. Koiran elinikäinen jälkeläismäärä ei saisi ylittää viittä prosenttia siitä yksilömäärästä, joka rotuun keskimäärin rekisteröidään 4-5 vuodessa.