Yhdistyksen säännöt

Voimassa olevat säännöt: 7.10.2022 klo 10:11

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Tiibetinmastiffit ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n jäsen.

2. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten tiibetinmastiffien jalostusta, kasvatusta ja harrastusta. Päämääriään yhdistys toteuttaa Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n rotujärjestöille laatiman ohjesäännön mukaisesti harjoittamalla valistus- ja tiedotustoimintaa rodun tunnetuksi tekemiseksi, antamalla opastusta jalostus- ja kasvatustoiminnassa, järjestämällä neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, näyttelyitä sekä julkaisutoiminnalla, pitämällä yhteyttä eri rotujärjestöihin kotimaassa ja ulkomailla tiibetinmastiffirotua harrastaviin yhdistyksiin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, omistaa kiinteistöjä, muodostaa rahaston sekä toimeenpanna asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Yhdistyksen tili- ja toimikausi

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätös on jätettävä toiminnantarkastajalle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

4. Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

5. Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen varsinaisten jäsenten lisäksi yhdistyksellä voi olla kunniajäseniä. Yhdistyksellä voi olla myös kunniapuheenjohtaja. Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kunniajäseniksi voi vuosikokous hallituksen yksimielisen esityksen perusteella kutsua henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti edistäneet yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniapuheenjohtajan kutsuu vuosikokous hallituksen yksimielisen esityksen perusteella. Kunniapuheenjohtajia voi yhdistyksellä olla kerrallaan yksi. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajan hyväksyy vuosikokous ja muut jäsenet yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksun maksaneella täysi-ikäisellä (18 v. täyttäneellä) varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla yksi (1) ääni. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jos jäsen ei ole maksanut toimikauden jäsenmaksua seuraavan vuoden ensimmäiseen päivään mennessä, hallitus voi todeta hänet eronneeksi yhdistyksestä. Jos jäsen on lainvoimaisesti tuomittu eläinten hyvinvointia koskevan lain, asetuksen tai niitä alemman tasoisen viranomaismääräyksen rikkomisesta, toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, tai muulla tavoin vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa myös määräaikaisesti, jos Suomen Kennelliitto on ryhtynyt kurinpidollisiin toimiin jäsentä vastaan tai syyttäjä on nostanut syytteen eläinsuojelu- tai muussa koiranpitoon tai kasvattamiseen liittyvässä asiassa. Väliaikainen erottaminen on voimassa kunnes SKL on tehnyt asiassa lopullisen päätöksen tai oikeuden päätös on saanut lainvoiman. Erottamiseen tarvitaan hallituksen yksimielinen päätös. 

Mikäli jäsen, joka on hallituksen yksimielisellä päätöksellä erotettu yhdistyksen jäsenyydestä, katsoo erottamisen aiheettomaksi, on hänellä oikeus valittaa yhdistyksen kokoukselle toimittamalla asiaa koskeva kirjelmä hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Valitus käsitellään seuraavassa yhdistyskokouksessa. Mikäli tällöin kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä on erottamisen kannalla, katsotaan jäsen erotetuksi yhdistyksestä. Äänestys on tehtävä suljetuin lipuin. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

6. Yhdistyksen jäsenmaksu

Varsinaiset jäsenet maksavat vuosittain vuosikokouksen erikseen päättämän jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Jäsen, joka liittyy yhdistykseen kulumassa olevan kalenterivuoden aikana, on velvollinen maksamaan jäsenmaksun koko vuodelta.

7. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka valitsee vuosikokous. Hallitukseen kuuluu vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut neljä (4) varsinaista jäsentä ja vuodeksi valitut kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Vuosittain on erovuorossa kaksi (2) jäsentä ja kaikki varajäsenet. Ensimmäisellä kerralla arvalla, sitten vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Yhdistyksen rahastonhoitajaksi ei voida valita henkilöä, joka on vajaavaltainen, tai jolla on voimassa oleva maksuhäiriömerkintä. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin on oltava Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n jäseniä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta, tai mikäli puolet (1/2) hallituksen jäsenistä niin vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos kolme jäsentä, joista yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa. Hallituksella on oikeus käyttää asiantuntijoita. Hallitus voi tarpeen vaatiessa asettaa enintään yhden (1) vuoden ajaksi kertaluonteisia asioita valmistelemaan alaisuudessaan toimivan kolme-/neljäjäsenisen työvaliokunnan, johon voidaan valita jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.

9. Yhdistyksen kokoukset ja kokouskutsut

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden avulla. Yhdistyksen kokouksia ovat vuosi- ja ylimääräinen kokous. Yhdistyksen hallitus kutsuu yleiskokouksen koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen jäsenlehdessä ja / tai yhdistyksen verkkosivuilla. Vuosikokous pidetään maalis- tai huhtikuun aikana. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin hallitus sen tarpeelliseksi katsoo tai, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten, jolloin hallituksen on kutsuttava kokous koolle kuukauden kuluessa. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

10. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
 3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Työjärjestyksen hyväksyminen.
 6. Käsitellään hallituksen laatima vuosikertomus, varainhoitokertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 8. Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle.
 9. Määrätään seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksujen suuruus.
 10. Määrätään hallituksen jäsenten, edustajien ja toiminnantarkastajien palkkiot ja korvaukset.
 11. Vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio kuluvalle vuodelle.
 12. Valitaan yhdistykselle yhdeksi toimikaudeksi puheenjohtaja.
 13. Toimitetaan hallituksen jäsenten varajäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
 14. Valitaan edustajat (joka kolmas vuosi) Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n yleiskokoukseen ja valtuustoon.
 15. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja.
 16. Valitaan jalostustoimikunta ja mediatoimikunta (toimikaudet kolme (3) vuotta)
 17. Valitaan muiden tarpeelliseksi katsottujen jaostojen ja / tai toimikuntien jäsenet sekä määrätään toimikuntien toimikausi.
 18. Käsitellään hallituksen ja jäsenten tekemät esitykset ja asiat.
 19. Muut esille tulevat asiat, joista kuitenkaan ei voida tehdä päätöksiä.
 20. Kokouksen päättäminen.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta tai yhdistyksen purkamisesta.

12. Varojen käyttäminen yhdistyksen purkautuessa 

Yhdistyksen purkautuessa, tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen viimeisessä kokouksessa määrättävällä tavalla.

13. Yhdistyslaki 

Muutoin noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä.