PEVISA

Tiibetinmastiffin PEVISA-ohjelma ajalle 1.1.2020 – 31.12.2024

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärnivellausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Silmätarkastuslausunto voidaan antaa aikaisintaan 12 kk iässä eikä lausunto saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Lonkkaniveldysplasiatuloksen D saanut koira on paritettava tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärniveldysplasian raja-arvo on aste 1 ja tällainen koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Koiralle rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 30 pentua. Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. 

Ohjelma on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2024.

Tiibetinmastiffin PEVISA pähkinänkuoressa

Lonkkakuvaus pakko: kyllä

Minimi ikä kuvaushetkellä: 18 kk

HD raja-arvo: Lonkkaniveldysplasiatuloksen D saanut koira on paritettava tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.

Kyynärkuvauspakko: kyllä

ED raja-arvo: Kyynärniveldysplasian raja-arvo on aste 1 ja tällainen koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.

Polvitutkimuspakko: ei

Silmätarkastuspakko: kyllä

Minimi-ikä tarkastushetkellä: 12 kk

Silmälausunto voimassa korkeintaan: 24 kk

FI/ER rekisteröinnistä poissulkevat silmäsairaudet: PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Maksimi jälkeläismäärä: 30

Ohjelma voimassa: 31.12.2024 saakka

Muut yleiset rekisteröintiehdot (Kennelliitto)

Mikäli jommalla kummalla tai molemmilla pentueen vanhemmista on Kennelliiton virallisissa lonkka-, kyynärnivel-, polvilumpio- tai spondyloositutkimuksissa asteikon huonoin tulos, voidaan pennut rekisteröidä vain EJ-rekisteriin.

Liian läheistä sukua keskenään olevien vanhempien jälkeläiset voidaan rekisteröidä vain EJ-rekisteriin (isä/emä yhdistettynä jälkeläiseen tai täyssisarukset yhdistetty keskenään, tällöin pentujen sukusiitosaste on aina vähintään 25 %).

Lue lisää kaikkia rotuja koskevista rajoitteista: Rotukohtaiset erityisohjeet 2022.

Huom! Koirarekisteriohje uudistuu kokonaan vuoden 2023 alusta. Esim. EJ-rekisteri poistuu kokonaan käytöstä. Rotukohtaiset erityisohjeet 2023.

Suomen Kennelliiton ylläpitämät neljä eri rekisteriä ja tietokantaa

FI = Rotukoirien kantakirjarekisteri. Tähän kirjataan koirat, joiden esivanhemmat ovat kolmessa polvessa kansainvälisen koirankasvatusliitto FCI:n hyväksymässä rekisterissä.

ER = Erikoisrekisteri koirista, jotka eivät täytä FI-rekisteröintiehtoja. Koko pentue kirjataan ER-rekisteriin esimerkiksi silloin, jos kyse on luvallisesta roturisteytyksestä.

EJ = Rekisteri koirista, joita ei saa käyttää jalostukseen. Yksittäinen pentu voidaan laittaa rekisteriin, jos sillä on joku ominaisuus tai sairaus, jonka vuoksi sitä ei tule käyttää jalostukseen. Jos koko pentue on merkitty EJ-rekisteriin, on usein syynä puuttuvat terveystulokset tai asteikon huonoin terveystutkimustulos. Syy ilmenee KoiraNetistä.

Huom! EJ-rekisteri poistuu käytöstä vuoden 2023 alusta alkaen!

FIX = Monirotuisten koirien tunnistusmerkintä- ja omistajatietokanta.

Yleistä tietoa PEVISA:sta

PEVISA on lyhenne sanoista perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelma. Se sisältää rotujärjestön laatiman ja Kennelliiton hyväksymän perusteellisen tietopaketin rodun tämänhetkisestä terveystilanteesta sekä määräyksiä siitä, mitä ehtoja pentueen isän ja emän tulee täyttää, jotta pennut voidaan rekisteröidä Kennelliiton rekisteriin. Ehdot liittyvät muun muassa terveystutkimustuloksiin, jälkeläismääriin tai siihen, kuinka kaukaista sukua pentueen vanhempien tulee olla keskenään. Ohjelman tavoitteena on ylläpitää ja kehittää rodun terveystilannetta.

PEVISA-ohjelma on yksi JTO:n työkaluista

Rotujärjestöt vastaavat PEVISA-ohjelmien anomisesta roduilleen ja seuraavat ohjelmien vaikutuksia. Rodulle voidaan hyväksyä PEVISA-ohjelma vain, jos sillä on myös Kennelliiton hyväksymä Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) (ohjelmat voidaan esittää hyväksyttäviksi samaan aikaan). PEVISA:n tulee perustua JTO:ssa esitettyihin seikkoihin rodun tilanteesta ja rotujärjestö voikin käyttää PEVISA-ohjelmaa yhtenä apuna ja työkaluna JTO:n toteuttamiseksi. PEVISA-ohjelmalla pyritään varmistamaan, että rodussa esiintyvät perinnölliset sairaudet saadaan hallintaan, eivätkä ne pääse runsastumaan. Jalostuksessa tulee välttää yhdistelmiä, joilla olemassa olevan tiedon mukaan on keskimääräistä suurempi riski periyttää hyvinvointia ja elinikää alentavia vikoja ja sairauksia. Ohjelman avulla voidaan myös säilyttää rodun perinnöllistä vaihtelua, jotta saataisiin estettyä haitallisten geenimuotojen kasautuminen ja tuettua rodun kestävää kehitystä.

Kun rodulla on PEVISA-ohjelma, tulee pentueen molempien vanhempien täyttää ohjelman asettamat ehdot ennen astutusta. Ehdoilla voidaan esimerkiksi rajoittaa sairaaksi todetun tai sovitun raja-arvon ylittävän tai alittavan koiran jälkeläisten rekisteröintiä, koiralle rekisteröitävien jälkeläisten määrää tai syntyvän pentueen sukusiitosastetta.

Lisätietoja Kennelliiton sivuilta:

Koirarekisteriohje 2022
Koirarekisteriohje 2023
Kennelliiton yleinen jalostusstrategia