Kuva: Tarja Anttonen

Jalostustustoimikunta

Jalostustoimikunnan tehtävänä on tiedottaa ja neuvoa, kerätä ja hyödyntää tietoa, seurata rodun tilaa eri ominaisuuksissa sekä kartoittaa ja vastustaa perinnöllisiä sairauksia. Jalostustoimikunta laatii tavoite- ja toimintaohjelmia ja huolehtii yhteydenpidosta jalostustoimikunnan ja muiden rodun harrastajien, esimerkiksi ulkomaisten rodun yhdistysten, välillä. Sen tulee soveltaa käytäntöön myös Kennelliiton ulkomuototuomariohjeistusta liioitelluista rotupiirteistä.

Suomen Tiibetinmastiffit ry:n jalostustoimikunta 

Yhteydenotot: jalostustoimikunta@suomentiibetinmastiffit.fi

Puheenjohtaja
 Elina Erkkilä

Sihteeri 
Elena Suomela             

Muut jäsenet
Anu Manninen
Susanne Paulin

Jalostustoimikunta 

  • Seuraa rodun kehitystä Suomessa ja ulkomailla sekä erityisesti rodun kotimaassa, ja jakaa rotutietoutta
  • Toimii puolueettomasti, objektiivisesti ja rodun parhaaksi, huomioiden koko käytettävissä olevan koirapopulaation.
  • Kerää ja jakaa tietoa kokonaisvaltaisesti rodun terveydestä, luonteesta, käyttöominaisuuksista  ja ulkomuotoseikoista.
  • Pitää yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin rotuyhdistyksiin sekä kasvattajiin.
  • Ohjaa ja neuvoo uusia kasvattajia ja urosten omistajia.
  • Järjestää koulutustilaisuuksia ja valmistaa koulutusmateriaalia sekä jalostusta käsitteleviä artikkeleita.
  • Käsittelee viiveettä rodun poikkeuslupa-anomukset ja muut lausuntoa vaativat asiat sekä vastaa  näihin kirjallisesti ja tarvittaessa perustelee kantansa. Poikkeuslupa-anomuksiin liittyvissä lausunnoissa on tuotava esiin, täyttääkö yhdistelmä rodun JTO:n suositukset jalostuskoirille. 
  • Seuraa viranomaisten sekä Kennelliiton ja FCI:n (Fédération Cynologique Internationale) koiranjalostusta koskevia määräyksiä ja suosituksia ja tiedottaa niistä jäsenistölleen.